[1]
Bogomolov, L.M., Il’ichev, P.V., Novikov, V.A., Okunev, V.I., Sychev, V.N. and Zakupin, A.S. 2004. Acoustic emission responseof rocks to electric power actionas seismic-electric effect manifestation. Annals of Geophysics. 47, 1 (Dec. 2004). DOI:https://doi.org/10.4401/ag-3259.