(1)
Bogomolov, L. M.; Il’ichev, P. V.; Novikov, V. A.; Okunev, V. I.; Sychev, V. N.; Zakupin, A. S. Acoustic Emission Responseof Rocks to Electric Power Actionas Seismic-Electric Effect Manifestation. Ann. Geophys. 2004, 47.