(1)
Molchanov, O. A.; Yu. Schekotov, A.; Fedorov, E.; Belyaev, G. G.; Solovieva, M. S.; Hayakawa, M. Preseismic ULF Effectand Possible Interpretation. Ann. Geophys. 2004, 47.