(1)
Caputo, M.; Plastino, W. Rigorous Time Domain Responses of Polarizable Media II. Ann. Geophys. 1998, 41.