(1)
Shun, W.; Ziwei, C.; Feng, Z.; Guangyou, F. The New CAS-DIS Digital Ionosonde. Ann. Geophys. 2013, 56, R0107.