(1)
Shun, W.; Ziwei, C.; Feng, Z.; Zhaoqian, G.; Jutao, L.; Guangyou, F. A Method for Separating O-Wave and X-Wave and Its Application in Digital Ionosonde. Ann. Geophys. 2014, 56, A0567.