(1)
Zhang, Q.- sheng; Jiang, J.- juan; Zhai, J.- hai; Zhang, X.- yue; Yuan, Y.- jun; Huang, X.- wu. Seismic Random Noise Attenuation Using Modified Wavelet Thresholding. Ann. Geophys. 2017, 59, S0647.