Bogomolov, L. M., Il’ichev, P. V., Novikov, V. A., Okunev, V. I., Sychev, V. N., & Zakupin, A. S. (2004). Acoustic emission responseof rocks to electric power actionas seismic-electric effect manifestation. Annals of Geophysics, 47(1). https://doi.org/10.4401/ag-3259