Zhang, Q.- sheng, Jiang, J.- juan, Zhai, J.- hai, Zhang, X.- yue, Yuan, Y.- jun, & Huang, X.- wu. (2017). Seismic random noise attenuation using modified wavelet thresholding. Annals of Geophysics, 59(6), S0647. https://doi.org/10.4401/ag-7097