Bogomolov, L. M., P. V. Il’ichev, V. A. Novikov, V. I. Okunev, V. N. Sychev, and A. S. Zakupin. 2004. “Acoustic Emission Responseof Rocks to Electric Power Actionas Seismic-Electric Effect Manifestation”. Annals of Geophysics 47 (1). https://doi.org/10.4401/ag-3259.