Shun, Wang, Chen Ziwei, Zhang Feng, and Fang Guangyou. 2013. “The New CAS-DIS Digital Ionosonde”. Annals of Geophysics 56 (1):R0107. https://doi.org/10.4401/ag-6203.