Xiong, Pan, Xuhui Shen, Xingfa Gu, Qingyan Meng, Liming Zhao, Yanhua Zhao, Yan Li, and Jianting Dong. 2015. “Seismic Infrared Anomalies Detection in the Case of the Wenchuan Earthquake Using Bi-Angular Advanced Along-Track Scanning Radiometer Data”. Annals of Geophysics 58 (2):S0217. https://doi.org/10.4401/ag-6706.