Bogomolov, L. M., Il’ichev, P. V., Novikov, V. A., Okunev, V. I., Sychev, V. N. and Zakupin, A. S. (2004) “Acoustic emission responseof rocks to electric power actionas seismic-electric effect manifestation”, Annals of Geophysics, 47(1). doi: 10.4401/ag-3259.