Zhang, Q.- sheng, Jiang, J.- juan, Zhai, J.- hai, Zhang, X.- yue, Yuan, Y.- jun and Huang, X.- wu (2017) “Seismic random noise attenuation using modified wavelet thresholding”, Annals of Geophysics, 59(6), p. S0647. doi: 10.4401/ag-7097.