[1]
L. M. Bogomolov, P. V. Il’ichev, V. A. Novikov, V. I. Okunev, V. N. Sychev, and A. S. Zakupin, “Acoustic emission responseof rocks to electric power actionas seismic-electric effect manifestation”, Ann. Geophys., vol. 47, no. 1, Dec. 2004.