[1]
B. Tavakoli and M. Ghafory-Ashtiany, “Seismic hazard assessment of Iran”, Ann. Geophys., vol. 42, no. 6, Nov. 1999.