[1]
Q.- sheng Zhang, J.- juan Jiang, J.- hai Zhai, X.- yue Zhang, Y.- jun Yuan, and X.- wu Huang, “Seismic random noise attenuation using modified wavelet thresholding”, Ann. Geophys., vol. 59, no. 6, p. S0647, Jan. 2017.