Bogomolov, L. M., P. V. Il’ichev, V. A. Novikov, V. I. Okunev, V. N. Sychev, and A. S. Zakupin. “Acoustic Emission Responseof Rocks to Electric Power Actionas Seismic-Electric Effect Manifestation”. Annals of Geophysics, vol. 47, no. 1, Dec. 2004, doi:10.4401/ag-3259.