Oikonomou, Christina, Frederick University, Nicosia,, Cyprus