Kudintseva, Irina G., .N. Karazin Kharkov State University, Kharkov, Ukraine