Decheng, J., Seismological Bureau of Ningxia Province, Yinchuan, China