Harada, M., Earthquake Prediction Center, Tokai University, Shinizu-Orido, Shizuoka, Japan