Hao, Shuji, Xidian University, Department of Physics, Xi’an, China