Wu, Z., School of Science, Xidian University, Xi’an, China