Qi-sheng, Zhang, China University of Geosciences, Beijing,, China