Published: 2014-01-13

Influences of the state of ionospheric background on ionospheric heating effects

Shuji Hao, Li Qingliang, Che haiqin, Yang Jutao, Yan Yubo, Wu Zhensen, Xu Zhenwen

A0566

A method for separating O-wave and X-wave and its application in digital ionosonde

Wang Shun, Chen Ziwei, Zhang Feng, Gong Zhaoqian, Li Jutao, Fang Guangyou

A0567

The surface layer observed by a high-resolution sodar at DOME C, Antarctica

Stefania Argentini, Igor Petenko, Angelo Viola, Giangiuseppe Mastrantonio, Ilaria Pietroni, Giampietro Casasanta, Eric Aristidi, Christophe Genthon

F0557