Jianlu, Wu, China University of Petroleum Huadong, Dongying, Shandong, China