Fan, Zihang, School of Geosciences, China University of Petroleum (East China), Qingdao, China, 266580, China